Chinese Names, large images for creating chops
Chan: Meditation
Chán
Chao: Exceed, Surpass
Cháo
Che: Thorough, Penetrating
Chè
Chuan: Transmit, Disseminate
Chuán
Chun: Pure, Unmixed
Chún
Dan: Singly, Solely
Dan
Dang: Proper, Right
Dàng
Dao: Teach, Guide
Dao
De: Virtue
Di: Support, Sustain
Di
Din: Certainty, Determination
Dìn
Fa: Method
Fa
Fu: Bestow, Endow
Geng: Honest, Upright
Geng
Gong: Merit
Gong
Guang: Light, Brightness
Guang
Han: Brave, Bold
Hàn
Hao: Good, Fine, Nice
Hao
Hui: Kindness, Favour
Huì
Huo: Clear, Open
Huò
Ji: Base, Foundation
Ji
Jia: Good, Fine, Beautiful
Jia
Jian: Healthy, Strong
Jiàn
Jin: Careful, Cautious
Jin
Liang: Bright, Light
Liàng
Shan: Good
Shàn
Shi or Shakya
Shì(Shakya)
Xiang: Work, Cooperate, Manager
Xiang
Yang: Support, Provide for
Yang
Yi: Justice, Righteousness
Yin: Seal, Mark
Yìn
Zheng: Proof, Evidence
Zhèng
Zhi: Knowledge
Zhì
Ming: Bright
Mìng

 
Last modified: July 31, 2003
Produced by ZATMA
inf@zatma.org