Home
Home : Chants
 » The Gayatri
 
 

The Gayatri

Om Bhuh Bhuvah Svahah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhyo Yonah Prachodayat
 
Om

 

 

 

 

 

 

 

 

back   back  
 
 
Last modified: July 11, 2004
Produced by ZATMA
inf@zatma.org