Home
Home : Chants
 » Kanzeon Sutra
 
 

Kanzeon Sutra

(Enmei Jukku Kannon Gyo)

Kan ze on
na mu butsu
yo butsu u in
yo butsu u en
bup po so en
jo raku ga jo
cho nen Kan ze on
bo nen Kan ze on
nen nen ju shin ki
nen nen fu ri shin

 

 

 

 

 

 

 

 

back   back  
 
 
Last modified: July 11, 2004
Produced by ZATMA
inf@zatma.org