Home
Home : Chants
 » The Sitatapatratrosnisa Dharani
 
 

The Sitatapatratrosnisa Dharani

(Chinese Chanted Version)

NA MO LENG YEN HUI SHANG FO P'U SA
NA MO LENG YEN HUI SHANG FO P'U SA
NA MO LENG YEN HUI SHANG FO P'U SA

MIAO CHAN TSUNG CH'IH PU TUNG TSUN
SHOU LENG YEN WANG SHIH HSI YU
HSIAO WO I CHIEH TIEN TAO HSIANG
PU LI SENG CH'I HUO FA SHEN
YUAN CHIN TE KUO CH'ENG PAO WANG
HUAN TU JU SHIH HENG SHA CHUNG
CHIANG TZ'U SHEN HSIN FENG CH'EN CH'A
SHIH TSE MING WEI PAO FO EN
FU CH'ING SHIH TSUN WEI CHENG MING
WU CHO O SHIH SHIH HSIEN JU
JU I CHUNG SHENG WEI CH'ENG FO
CHUNG PU YU TZ'U CH'U NI HUAN
TA HSIUNG TA LI TA TZ'U PEI
HSI KENG SHEN CH'U WEI HSI HUO
LING WO TSAO TENG WU SHANG CHUEH
YU SHIH FANG CHIEH TSO TAO CH'ANG
SHUN JO TO HSING K'O HSIAO WANG
SHUO CHIA LO HSIN WU TUNG CHUAN
NA MO CH'ANG CHU SHIH FANG FO
NA MO CH'ANG CHU SHIH FANG FA
NA MOO CH'ANG CHU SHIH FANG SENG
NA MO SHIH CHIA MOU NI FO
NA MO FO TING SHOU LENG YEN
NA MO KUAN SHIH YIN P'U SA
NA MO CHIN KANG TSANG P'U SA
ERH SHIH SHIH TSUN TS'UNG JOU CHI CHUNG
yUNG PAI PAO KUANG KUANG CHUNG YUNG CH'U
CH'IEN YEH PAO LIEN YU HUA JU LAI
TSO PAO HUA CHUNG TING FANG SHIH TAO
PAI PAO KUANG MING I I KUANG MING
CHIEH PIEN SHIH HSIEN SHIH HENG HO SHA
CHIN KANG MI CHI CH'ING SHAN CH'IH CH'U
PIEN HSU K'UNG CHIEH TA CHUNG YANG KUAN
WEI AI CHIEN PAO CH'IU FO AI YU
I HSIN T'ING FO WU CHIEN TING HSIANG
FANG KUANG JU LAI HSUAN SHUO SHEN CHOU
 

    Translated by The Sutra Translation Committee of the United States and Canada, the Buddhist Association of Canada Cham Shan Temple, 1983)
 

back   back  
 
 
Last modified: July 11, 2004
Produced by ZATMA
inf@zatma.org